1.ข้อใดอ่านผิด

ก. จักจั่น  อ่านว่า  จัก-กะ-จั่น

ข. ตุ๊กตา  อ่านว่า  ตุ๊ก-ตา

ค. สกปรก  อ่านว่า  สก-กะ-ปรก

ง. รอมร่อ  อ่านว่า  รอม-มะ-ร่อ

2. คำว่า “ฯพณฯ” ข้อใดอ่านถูกต้อง

ก. พะ-นะ

ข. พน

ค. พะ-นะ-หัว-เจ้า-ท่าน

ง. ละ-พะ-นะ

3. คำย่อในข้อใดเขียนผิด

ก. ก.ท.ม.              ข.พ.ศ.

ค.  ผจก.                ง.ผอ.

4. คำย่อต่อไปนี้ “ป.ล.” ย่อมาจากคำว่า

ก. ปัจฉิมลิขิต       ข.ปัจฉิมพลี

ค.ไปรษณีย์ลิขิต  ง.ไปเลย

5. คำย่อต่อไปนี้  “รล”  ย่อมาจากคำว่า

ก. รถหลวง          ข.สำนักราชเลขาธิการ

ค.ราชหลวง         ง.ราชวงศ์หลวง

6.ข้อใดไม่ได้แบ่งประเภทหนังสือตามลักษณะรูปเล่มและกำหนดเวลาที่ออก

ก.หนังสือพิมพ์รายวัน     ข.หนังสือรายคาบ

ค.หนังสือเล่ม                     ง.หนังสือสารคดี

7.ข้อใดให้ความหมายของหนังสือพิมพ์รายคาบได้ถูกต้อง

ก.หนังสือที่มีรูปเล่มเป็นกระดาษขนาดใหญ่

ข.หนังสือที่พิมพ์เป็นรูปเล่มเย็บติดกัน

     เรียบร้อย

ค.หนังสือที่พิมพ์เป็นรูปเล่มมั่นคง

ง.หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มบางๆ

 

 

8.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว

ก. หนังสือที่แต่งเป็นความเรียง

ข.ไม่มีลักษณะบังคับการแต่ง

ค.หนังสือที่มีลักษณะการบังคับการแต่ง

ง.แต่งเพื่อบันทึกเรื่องราวที่เป็นหลักฐาน

9.หนังสือเป็นเภทใดจัดเป็นหนังสือรายคาบ

ก. หนังสือกุลสตรี

ข.หนังสือขวัญเรือน

ค.หนังสือสกุลไทย

ง.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

10.คำนาม หมายถึงข้อใด

ก.             คำเรียกชื่อทั่วไป

ข.             คำเรียกชื่อเฉพาะ

ค.             คำเรียกสิ่งที่มีตัวตน

ง.              คำเรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

11.คำเรียกชื่อเฉพาะเจาะจง ตรงกับข้อใด

ก.       สมุหนาม

ข.      อาการนาม

ค.      สามานยนาม

ง.       วิสามานยนาม

12.คำนามใช้เป็นสวนใดของประโยค

จ.       ประธาน

ฉ.      กรรม

ช.      บทเชื่อม บทขยาย

ซ.      ประธาน กรรม

13.      “สาธิตและดวงแก้ว ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดลางลำพู”มีวิสามานยนามกี่คำ

ก.       2 คำ

ข.      3  คำ

ค.      4  คำ

ง.       5  คำ

 

14.      สรรพนาม  คืออะไร

ก.      คำเรียกชื่อ

ข.      คำบอกชื่อ

ค.      คำแทนชื่อ

ง.       คำและชื่อ

15.      ข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่  1

ก.      เขา

ข.      ท่าน

ค.      ฉัน

ง.       เธอ

16.      ข้อใดเป็นอกรรมกริยา

ก.      ตัด

ข.      ยืน

ค.      ยิง

ง.       จับ

17.      ข้อใดเป็นสกรรมกริยา

ก.      นอน

ข.      ขาย

ค.      ร้องไห้

ง.       วิ่ง

18.      ข้อใดมีคำสันธาน

ก.      ฝนตกแต่แดดออก

ข.      ของหายเมื่อวันวาน

ค.      ของหายตะพายบาป

ง.       เธอซื้อเสื้อจากที่ไหน

19.      ชาวนาดำนา  คำว่า  ดำ เป็นคำชนิดใด

ก.      อกรรมกริยา

ข.      สกรรมกริยา

ค.      สามานยนาม

ง.       วิสามานยนาม

20.       

21.       

22.      ผู้ชายชอบผู้หญิงสวย  สวยเป็นคำชนิดใด

ก.      อกรรมกริยา

ข.      สกรรมกริยา

ค.      สันธาน

ง.       วิเศษณ์

23.      สันธาน  คืออะไร

ก.      คำขยาย

ข.      คำเชื่อม

ค.      คำบอกอาการ

ง.       คำแทนผู้พูด  ผู้ฟัง

24.      ข้อใดเป็นคำวิเศษณ์บอกสถานที่

ก.      สำหรับ

ข.      อ้วน

ค.      ต่าง

ง.       ชิด

25.      คำใดใช้ลักษณะนามเหมือนกัน

ก.      ธนู  รถยนต์

ข.      บ้าน   ปากกา

ค.      แคน    แห

ง.       นาฬิกา  หนังสือ

 

26.      “แห…..นี้ชำรุดมากแล้ว”ลักษณนามข้อใดถูกต้อง

ก.      ซี่

ข.      หลัง

ค.      ปาก

ง.       ปื้น         

27.      ข้อใดเป็นอุทานแสดงความสงสัย

ก.      อ้อ!     รู้แล้ว

ข.      โอ๊ย!    เจ็บจริง

ค.      โอ้โฮ!  สวยจัง

ง.       เอ๊ะ!    ทำไมไม่เห็น

28.      “นิดไปตลาดซื้อตำลึงให้คุณแม่สัก  3 ……..  นะจ๊ะ”

ก.      ต้น

ข.      กอ

ค.      กำ

ง.       ใบ

29.      “บุหรี่  1 ….มี 20….ต้องใช้ลักษณะนามตามข้อใด

ก.      กล่อง หีบ

ข.      ซอง  มวน

ค.      ซอง  จีบ

ง.       หีบ  มวน

30.      ข้อใดใช้บุพบทผิด

ก.      ปลาในน้ำ

ข.      เขาเห็นด้วยตา

ค.      ไปกับเพื่อน

ง.       ถวายอาหารแด่พระสงฆ์

31.      คำกริยาในข้อใดเป็นอกรรมกริยา

ก.      น้องดื่มนมทุกวัน

ข.      พี่กวาดบ้านจนสะอาด

ค.      คุณแม่เดินเล่นกลางสนาม

ง.       น้ากวาดบ้านจนสะอาด

32.       คำว่า  "หน้า"  ในข้อใดเป็นคำวิเศษณ์
         ก.  เขามีใบหน้าคมสัน   

         ข.  เขานั่งเรียงแถวหน้า
         ค.  เขาทำขายหน้า             

         ง.  หน้าร้อนแห้งแล้ง

       31.  ข้อใดเป็นปฤจฉาวิเศษณ์
                     ก.  คนไหนอยากไปก็ตามมา       

                     ข.  คนไหนไม่กินเนื้อหมู
                     ค.  คนไหนก็มองเหมือนกัน        

                     ง. ฉันไม่ชอบคนไหนเลย

       32. ข้อความใดเป็นคำอุทานบอกอาการ
                    ก. แล้วเอาเสื่อสาดมาลาดปู  
                    ข. พอทำมาหากินเป็นถิ่นฐาน
                    ค. โอ้ว่าอนิจจาแก้วตาพี่  
                    ง. ยกเหย้าเรือนให้อาศัยอยู่

33. "............คุณแม่ทำไมมาเงียบ ๆ ละค่ะ "  ประโยคนี้ควรใช้คำอุทานตามข้อใด
               ก.  แหม !                 ข. ว้าย !
               ค.  ต๊ายตาย !            ง.  อนิจจา !

 

34.ข้อใดแสดงอาการเหมาะสมกับข้อความในประโยค
              ก. ว้า !  ไม่ได้ไปเที่ยวตามเคย    
              ข.  อูย !  มาทันเวลาพอดีเลย
             ค.   อนิจจา !  อาหารน่ารับประทานทั้งนั้น     
             ง. โถ ! เลิกงานแล้วหรือยัง

35. แม่ผีเสื้อเหลือใจไล่สกัด  คำที่ขีดเส้นใต้ใช้ลักษณะนามว่าอย่างไร

ก.   คน

ข.   ตน

ค.   องค์

ง.   ตัว

36.  ข้อใดไม่มีคำนามบอกเวลา

ก.   เดินออกกำลังกายตอนเช้าทำให้สุขภาพดี

ข.   เขาขยันมากไม่เคยหยุดงานเลย

ค.   ฤดูฝนต้นไม้สดชื่น

ง.   ข้างขึ้นเดือนหงายเราขี่ควายชมจันทร์

37.ข้อใดมีคำนามบอกสถานที่

ก.   พนักงานแต่งกายรัดกุม

ข.   นักเรียนชอบอ่านหนังสือการ์ตูน

ค.   ฐาปกรณ์เรียนที่โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร

ง.   วิชัยไปประกวดร้องเพลง

38.นายทองดีเป็นนักมวยที่เลื่องลือในเมืองลับแล     คำนามที่ขีดเส้นใต้ทำหน้าที่อะไร

ก.   คำนามเรียกขาน

ข.   ประธาน

ค.   กรรม

ง.   คำนามส่วนเติมเต็มของกริยา

39. เกาะแก้วพิสดาร  เป็นคำนามชนิดใด

ก.   สามานยนาม

ข.  วิสามานยนาม

ค.   สมุหนาม

ง.   ลักษณนาม

       40. ความองอาจ   เป็นคำนามชนิดใด

        ก.  สามานยาม

        ข.  วิสามานยนาม

        ค.  อาการนาม

        ง.   สมุหนาม